Webáruházunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi elveinket.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem –BORGURU

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Érvényes 2022. április 01. napjától.

Jelen Tájékoztató célja, hogy összefoglalja a Proforg Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságra (továbbiakban Cég) vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések alkalmazását, amely a www.borguru.com címen elérhető weblapra és az ott folytatott kereskedelmi tevekénységre vonatkozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy Cégünk weblapjára történő belépéssel elfogadja jelen Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit, így további beleegyezésre a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nincs szükség.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Unió 2016/679. számú adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR), továbbá Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

 

Korlátozó rendelkezések

Jelen Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az esetlegesen a weblapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ugyancsak nem vonatkozik olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a weblapon található hivatkozás vezet, valamint azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az adott weblapról értesül.

 

Jogfenntartás

Cégünk fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.

 

Alkalmazott fogalmak

·      Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

·      Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

·      Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

·      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

·      Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Cég rendelkezésére.

·      Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a weblap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Cég részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Céggel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weblaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során a Cég Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

·      Tájékoztató: a Cég jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Név: ProforG Consulting Pénzügyi- Gazdasági Korlátolt Felelősségű Cég

Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 6.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-561695

Telefon: +36 70 391 1448

E-mail: borguru@borguru.com

Az Adatkezelő üzemelteti a Weblapot, amely az ott feltüntetett termékek internetes úton történő értékesítése céljából jött létre.

 

Az adatkezelés alapvető elvei

·         Jogszerűség, tisztességesség Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A Cég csak a jogszabályban meghatározott vagy az Érintettek vagy az azok munkáltatói/megbízói/megrendelői által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

·         Pontosság Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

·         Célhoz kötöttség Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Cég az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

·         Megfelelőség A Cég a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

·         Korlátozott tárolhatóság A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

·         16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme A 16. életévét be nem töltött személy Érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Cégnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Cég 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

A Cég az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

A Cég bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Cég érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

·         A Cég az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

·         A Rendelet alapján a Cég nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, a Cég ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, a Cég tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a Cég nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség egállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

Az adatkezelés jogalapja

·         A GDPR 6. cikke alapján az Érintettek személyes adatai kezelhetők:

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges;

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.”

·         Tekintettel a Cég tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), a Cég és az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a Rendelet fenti 5.1.b) pontja és a Rendelet fenti 5.1.c) pontja. a kamerával megfigyelt területek esetében a Rendelet fenti 5.1.d) pontja. Az Érintett önként, akár munkáltatója/megbízója/megrendelője részére végzett feladat ellátása során lép kapcsolatba a Céggel, vagy önként regisztrál, vagy önként veszi igénybe a Cég szolgáltatását. A Cég az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza.

·         Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelőnek tudnia kell igazolni, hogy az Érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

·         Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés tekintetében, amelynek jogalapja a Rendelet a Rendelet fenti 5.1.a) pontja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti, valamint a Rendelet fenti 5.1.b) és/vagy c) és/vagy 5.1.d) pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.

·         A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

·         A Cég által működtetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, továbbá a raktárhelyiségekben vagyonvédelmi célokból térfigyelő kamerák működnek. Ennek jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja.

·         Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes weblapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

·         Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A Cég törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weblap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi s szerződéses kapcsolatainak létrejötte, teljesítése, ennek alapján:

·       az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás

 • A Weblapon történő vásárlás során létrejött szerződés előkészítése, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése, jogainak érvényesítése;
 • az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson
 • a Cég és az Érintett közötti, a Cég tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybevétele esetén a díj beszedése, számlázás
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
 • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
 • Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
 • az Érintett jogainak védelme.

 

Az adatok forrása

A Cég kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő jogalanyok által az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása az Érintett regisztrációja során történik. Az Érintett a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

 

A kezelt adatok köre

A Cég kizárólag a 8. pont szerint megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

A Cég által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

·         Regisztrációhoz szükséges adatok: A Weblapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció keretében az Érintett vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, jelszavának, telefonszámának és klubtagsági számának megadásával teszi lehetővé a webshopból történő vásárlást.

·         Marketing célú megkeresések során megadott adatok: A Cég által végzett marketing célú megkeresések során az Érintett megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.

·         Szakmai oktatáson való részvétellel kapcsolatos adatok: A Cég által biztosított Borszakmai oktatáson való részvétellel kapcsolatos megkeresés során az Érintett megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja tájékoztatás nyújtása, szerződés teljesítése.

·         Beszállítók adatai: a Cég a beszállítóival valló üzleti együttműködés során, adatkezelés esetében az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője megadja az Érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a szerződések teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése.

·         Közvélemény kutatás során megadott adatok: a Cég által végzett közvélemény kutatások során sor kerül az Érintett által megadott adatok kezelésére, nyilvántartására és felhasználásukra a későbbiekben. Az ilyen adatok kezelésére a Cég a GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont alapján jogosult.

·         Feltöltött iratok. Az Érintettnek lehetősége, bizonyos esetekben kötelezettsége áll fenn bizonyos személyi okmányokról) képeket feltölteni. A Cég javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a felek közti jogügylet létrejöttéhez nem szükséges és a Cég által nem kért személyes adatok. Amennyiben az Érintett személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Weblap szolgáltatásainak nyújtása.

·         Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít a Cég részére, a Cég kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.

·         Hitelesítés során megadott adatok, iratok. Az Érintetteknek lehetőségük, a Cég által meghatározott esetekben kötelezettségük áll fenn arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbiakban leírtak szerint. Az adatkezelés célja kizárólag az Érintettek személyének az ellenőrzése.

A fentieken túl a Cég a technikai adatokat is kezeli, ezen belül az IP címet, az erre vonatkozó rendelkezések szerint

 

Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása az Érintett, vagy az Érintettől bármilyen jogviszony alapján felhatalmazást kapott olyan személy, aki az adatokat a jogügylet kapcsán megadja, ide érte a hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése szerinti közvetlen megkereséssel kapcsolatos nyilatkozattételt is. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, a Cég erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az Érintett a Cég által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben az Érintett regisztrál a Cég által szervezett promóción, és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett nem regisztrál a weblapon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

 

Okiratokkal kapcsolatos adatkezelés

A weblapon lehetőség, a weblapon szereplő kötelező felhívás esetén kötelezettség áll fenn arra vonatkozóan, hogy az Érintett a Cég rendelkezésére bocsássa személyes okmányait a felek közti jogügylet létrejöttének elősegítése érdekében. Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az okiratokat a személyes adatok törlésével tegye közzé kivéve, ha azt a Cég kötelezően előírta. Amennyiben az Érintett az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához. Amennyiben azonban a Cég az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges közzétételért a Céget semmilyen felelősség nem terheli.

 

Hitelesítés

A hitelesítési folyamat célja az, hogy a Cég meggyőződhessen az Érintett személyének valódiságáról. A Cég ellenőrzi, hogy a megjelölt szerződéskötési szándékot jelző Érintett valóban természetes személy. Az ellenőrzést követően a Cég a fotókat, adatokat a Weblapról törli, azokat azonban az adatkezelés jogalapja megszűnéséig egyéb tárhelyen tárolja. Az adatkezelés célja az Érintettek hitelesítése, valamint a jogügylet létrehozása, létrejöttét követően jogszerű teljesítésének elősegítése.

 

Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a Cég a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

Regisztráció nélküli történő vásárlás

Az Érintettnek lehetősége van a Weblapon való vásárlásra előzetes regisztráció nélkül is. Ebben az esetben az Érintett közvetlenül a vásárlást megelőzően köteles megadni a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és számlázási címét. A vásárlást követően a Személyes adatok 2 napon belül törlésre kerülnek, amennyiben ezen időszak alatt az Érintett újabb vásárlást kezdeményez a korábban megadott adatai alapján, a Cég az utolsó vásárlást követő 2 napon belül törli az Érintett által megadott adatokat.

 

Cookie-k

A Cég rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Weblap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Céget, mint a Weblap üzemeltetőjét segítik a Weblap optimalizálásában, abban, hogy a Weblap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

·         megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

·         emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

·         elemzik a Weblap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az Érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és

·         figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weblapon a Cég külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Cég felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A Cég a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weblap működése nem teljes értékű.

A Cég az alábbi harmadik féltől származó cookie-kat használ:

·         Google Analytics                                     látogatási statisztikák generálása, honlap továbbfejlesztés

·         Google Adwords Remarketing                 Google LLC által biztosított hirdetési szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítése

·         Facebook Pixel és Custom Audience         statisztikák generálása a Facebook.com oldalról érkező látogatókra vonatkozóan Facebook, Inc. által nyújtott remarketing szolgáltatások használata, targetált, szegmentált reklám megjelenítésére a Facebook.com-on

 

Az alkalmazott sütik típusonként

Cookie név

Cookie célja, gyűjtött adatok köre

Adatkezelés időtartama

Saját vagy harmadik fél sütije

Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek

grs_gdpr

a GDPR kezelő plugin által létrehozott cookie, mely tárolj az adott böngészőben elfogadott engedélyeket.

1 év

saját

Statisztikai és analitikai célú cookiek

_ga

Egyedi azonosító, mely a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik

2 év

Harmadik fél (Google)

_gid

Egyedi azonosító, mely a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik

1 nap

Harmadik fél (Google)

collect

A Google Analytics számára küldött látogatói eszköz és viselkedés adatokhoz használt elem. Követi a felhasználót több eszközön és marketing csatornán keresztül.

Session

Harmadik fél (Google)

Marketing és remarketing célú cookiek

_fbp

Facebook által használt cookie, melynek célja a felhasználó és a böngésző azonosítása. a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik, melyet a facebook profilhoz rendel.

3 hónap

Harmadik fél (Facebook)

fr

Facebook által használt cookie, melynek célja a felhasználó és a böngésző azonosítása. a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik, melyet a facebook profilhoz rendel.

3 hónap

Harmadik fél (Facebook)

tr

Facebook által használt cookie, melynek célja a felhasználó és a böngésző azonosítása. a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik, melyet a facebook profilhoz rendel.

Session

Harmadik fél (Facebook)

 

Adattovábbítás

A Cég személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad. A Cég jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Cég nem tehető felelőssé. A Cég az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Az Érintett bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a Weblap felhasználói adatbázisában tárolt felhasználói azonosítója átadásra kerül az MKB.Bank NyRt. (1056 Budapest, Váci u.38.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SaltPay mint B-Payment Szolgáltató Zrt. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://b-payment.com/hu/

 

Adatfeldolgozás

A Cég a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Céggel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Cég ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak a Cég hozzájárulásával jogosultak. A Cég kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a Cég előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Céget minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Cégnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

A Cég által igénybe vett adatfeldolgozók:

 • Imposta Tanácsadó Bt. (2030. Érd, Fügefa utca 15.)
 • B-paymant szolgáltató Zrt. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
 • MKB Bank Nyrt. (1056. Váci utca 38.)

 

 

Külső szolgáltatók

A Cég Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Cég együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Cég minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Cég a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.

Külső szolgáltatók: 

 • Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)
 • Facebook Inc. (USA - 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025)
 • GOOGLE LLC (USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043)
 • Microsoft Corporation (USA - One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329)
 • Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út.129.)
 • Csomagpiac Kft. (2100 Gödöllő, Németh L. utca 1/b)
 • MHSoft Kft (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 19. fszt. 4.)
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, székhely: (Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308)

 

Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok

A Cég gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Cég az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Cég és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Cég a fentiek keretében:

·         gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

·         megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;

·         intézkedik a vírusvédelemről.

 

Az adatkezelés időtartama

A Cég a Személyes adatot törli,

·         Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Cég a törlést haladéktalanul végrehajtja.

·         Amennyiben az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével). Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ebben az esetben a Cég az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Cég minden esetben tájékoztatást ad.

·         Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.

·         Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

·         A törlés megtagadható, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve, ha az adatok tárolása jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges.

·         Azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

Törlés helyett a Cég – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Cég megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén a Cég az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Cég a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

A törlési kérelem megtagadásáról a Cég minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Cég által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Cég a hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes adatait törli.

 

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

·         A Cég az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az Érintett jogosult arra, hogy a Cégtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az Érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

·         Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

·         Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a Céget, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Cég az Érintettet a törlésről tájékoztatja.

·         Az Érintett a 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

·         Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Cég székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Cégnek az borguru@borguru.com címre küldött e-mailben.

·         Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Cég korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Cég ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Cég megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Cég korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének a Cég általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Cég általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

·         Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

·         Amennyiben a Cég az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

·         Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

·         Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az oldal tetejére